Evello d.o.o.
IT CONSULTING & BUSINESS SERVICES

Evello d.o.o je neovisna konzultantska tvrtka usmjerena prema pružanju usluga operativnog i strateškog savjetovanja vezanog uz unaprjeđenje poslovanja i razvoj informacijskih sustava.

ISO 9001:2008

Tvrtka Evello d.o.o. uspješno je obnovila certifikat sustava za upravljanje kvalitetom u sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i time potvrdila visok stupanj kvalitete isporuka. Više >>

Više >>

Vođenje projekata


Savjetodavne usluge vezane uz vođenje projekata definiramo kroz niz utvrđenih faza i aktivnosti nužnih za kvalitetno obavljanje usluga.

Ključne faze i aktivnosti pri vođenju projekata:
 1. Upravljanje projektom
  Uključuje usluge definranja projektnih faza i životnog ciklusa istih, procesa vođenja projekata, međudjelovanje procesa te međusobno usklađivanje. Integraciju međusobno zavisnih projektnih planova, te njihovo provođenje.
  Usluge upravljanja vremenom, troškovima, ljudskim resursima i  komunikacijom na projektu.
   
 2. Savjetovanje pri organizaciji dokumentacije
  Savjetovanje o tipovima, vrsti, tehnologiji, obliku, organizaciji, suradničkom razvoju dokumentacije te upravljanju verzijama istih.
   
 3. Upravljanje promjenama na projektu
  Pregled i ocjena svih zahtjeva za promjenama, odobravanjem promjenama, kao i upravljanje promjenama isporuka, organizacijskih planova i postupaka, projektne dokumentacije i samog plana upravljanja projektom.
   
 4. Zatvaranje projekta/faze
  Završne aktivnosti upravljanja projektom sa ciljem formaliziranog zatvaranja projekta ili pojedine faze.
   
 5. Primopredaja
  Postupci formaliziranog prihvaćanja završenih projektnih isporuka, na temelju ugovorenih zahtjeva i rezultata upravljanja promjenama.
   
 6. Izvješčivanje o provedbi
  Prikupljanje i distribuiranje informacija o uspješnosti projekta, uključujući izvješća o statusu, napretku i projekcije.
   
 7. Planiranje upravljanja rizicima
  Određivanje načina provedbe aktivnosti upravljanja rizicima na projektu, izrada plana upravljanja rizicima.
   
 8. Prepoznavanje rizika
  Određivanje koji rizici mogu utjecati na projekt i analiza njihovih sviojstava, izrada registra rizika.
   
 9. Primopredaja
  Određivanje prioriteta rizika za daljnu analizu i akcije na temelju ocjene vjerojatnosti pojavljivanja i utjecaja pojedinačnih i kombiniranih rizika, analiza utjecaja prepoznatih rizika na projekten ciljeve.